Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sklep Granit Rolniczo-Techniczny
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 


SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. Regulamin – niniejszy regulamin. Sklep – sklep internetowy Sklep Granit Rolniczo-Techniczny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://rolniczy.eu/. Sprzedawca – "AGRO - ENERGIA - A.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Gać 1, 55-200 Gać, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000407550, NIP 7471891829, nr REGON 16144776200000 , kapitał zakładowy 5000,00 zł


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


Adres pocztowy: Gać 1, 55-200 Gać

1. Adres e-mail: sklep.granit@farmer-group.pl

2. Telefon: 8878866143.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:1. urządzenie z dostępem do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

1. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym

2. przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane

4. niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia

7. towaru. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich

8. danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI


Za złożone zamówienie można zapłacić:

1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.a. Za pomocą karty płatniczej:b. Visa Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic Maestro Za pośrednictwem platformy płatniczej:c. Przelewy24 Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.d. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.e. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia

2. zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest3. możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją4. akceptację.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w najdłuższego produktu

4. terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

6. Za pośrednictwem firmy kurierskieja. Do paczkomatów InPostb. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowychc. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji

8. zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.


§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie

1. 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

2. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumentaa. weszła w posiadanie tego towaru. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przezb. Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.c. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2

3. Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to

4. obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu

5. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty

6. dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej

7. transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,

8. w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Gać 1, 55-200 Gać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym

9. Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do

11. stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść

12. bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona

13. zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.


§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służącaa. zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie możnac. zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zd. innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane we. zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

f. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i któreg. mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się zah. wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie

1. cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

2. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.a. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.b. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.c. Żądać usunięcia wady.d. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest

4. zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Gać 1, 55-200 Gać. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w

5. Sklepie. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

7.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać

8. m.in. z: mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za. wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcjib. Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;c. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.d.


§ 10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w

2. ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 11 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa

2. zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z4. przepisów prawa. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści

5. cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.


§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia

2. złożonego przez Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku

3. od wydania towaru Kupującemu. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


"AGRO - ENERGIA - A.B." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gać 1, 55-200 Gać
adres e-mail: dmendak@farmer-group.pl
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................. Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl